Strefa Zdrowia Wilanów | Regulamin 艣wiadczenia us艂ug
GÓRA

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug

搂 1
Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥, okre艣la zasady korzystania z us艂ug fizjoterapeutycznych i kosmetycznych 艣wiadczonych w gabinetach Strefa Zdrowia, przy ul. Klimczaka 8A, oraz 艁owczej 1A zwanego dalej 鈥濭abinetem鈥.
 2. Klienci Gabinetu maj膮 obowi膮zek zapoznania si臋 z Regulaminem przed przyst膮pieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej 鈥瀂abiegiem鈥.
 3. Przyst膮pienie do Zabiegu jest r贸wnoznaczne z zaakceptowaniem postanowie艅 Regulaminu. Ka偶dy Klient ma obowi膮zek stosowa膰 si臋 wprost do jego postanowie艅 od momentu przyst膮pienia do Zabiegu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i dotyczy wy艂膮cznie us艂ug 艣wiadczonych w plac贸wkach stacjonarnych.

搂 2
Klienci

 1. Klientem Salonu mo偶e by膰 dowolna, pe艂noletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza si臋 korzystanie z Zabieg贸w przez osoby niepe艂noletnie, powy偶ej 15 roku 偶ycia, za wyra藕n膮 zgod膮 ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do 偶膮dania w ka偶dym czasie przed艂o偶enia stosownej zgody lub nawi膮zania po艂膮czenia z osob膮 uprawnion膮 do jej wyra偶enia celem potwierdzenia wyra偶enia zgody oraz do odmowy 艣wiadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyra偶enia.

搂 3
Pracownicy

 1. Pracownicy s膮 odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak r贸wnie偶 posiadaj膮 wszelkie wymagane certyfikaty, i zezwolenia na prac臋 w charakterze odpowiadaj膮cym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przyst膮pieniem do Zabiegu, obowi膮zany jest sprawdzi膰 stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materia艂贸w jednorazowych i ochronnych.
 3. Pracownik, przed przyst膮pieniem do Zabiegu, jest obowi膮zany do dokonania dezynfekcji stanowiska, r膮k i przedramion do wysoko艣ci 艂okci. Te same czynno艣ci pracownik wykonuje po zako艅czeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu zobowi膮zani s膮 utrzyma膰 d艂onie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizowa膰 ryzyko zadrapa艅 i skalecze艅.
 5. Pracownicy Salonu s膮 zobowi膮zani do przestrzegania przepis贸w BHP i ppo偶.
 6. Wszelkie odst臋pstwa od powy偶szych zasad Klienci powinni niezw艂ocznie zg艂osi膰 w艂a艣cicielowi, mened偶erowi lub innemu cz艂onkowi obs艂ugi Salonu, kt贸ry prowadzi w danym momencie dy偶ur.

搂 4
Higiena i bezpiecze艅stwo

 1. Powierzchnie p艂askie oraz inne elementy wyposa偶enia Salonu, z kt贸rymi Klient nie ma bezpo艣redniego kontaktu podczas Zabiegu, s膮 dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Salonu s膮 zobowi膮zani do wykonywania systematycznych bada艅 zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chor贸b, infekcji, schorze艅 i dolegliwo艣ci, kt贸re mog艂yby narazi膰 Klient贸w na uszczerbek na zdrowiu lub przenie艣膰 si臋 na Klient贸w.
 3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub s膮cz膮cymi si臋 zmianami sk贸rnymi, niedaj膮cymi si臋 w艂a艣ciwie zabezpieczy膰 przed kontaktem z cia艂em Klienta, s膮 wy艂膮czani od 艣wiadczenia us艂ug kosmetycznych do czasu ca艂kowitego usuni臋cia powy偶szych odst臋pstw.
 4. W Salonie maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do u偶ytku w gabinecie.

搂 5
艢wiadczenie us艂ug fizjoterapeutycznych i kosmetycznych

 1. Przed przyst膮pieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak r贸wnie偶 tryb 偶ycia nie stanowi膮 przeciwwskaza艅 do odbycia Zabiegu lub nie stwarzaj膮 ryzyka wyst膮pienia skutk贸w ubocznych oraz w celu ustalenia zalece艅 pozabiegowych.
 2. Ka偶dy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przyst臋puj膮c do Zabiegu maj膮 ich pe艂n膮 艣wiadomo艣膰 i je akceptuj膮. W przypadku najpowa偶niejszych Zabieg贸w i powik艂a艅 Pracownik ma prawo odebra膰 w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odm贸wi膰 wykonania Zabiegu przy braku woli z艂o偶enia takiego o艣wiadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpocz臋ciem Zabiegu, maj膮 obowi膮zek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwo艣ciach i przeciwwskazaniach, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na przebieg Zabiegu, w szczeg贸lno艣ci o: chorobach serca, u偶ywaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej 偶贸艂taczce i innych chorobach zaka藕nych, ci膮偶y lub okresie po艂ogowym, posiadanych protezach lub wk艂adkach (np. domacicznych), przyjmowaniu lek贸w zmniejszaj膮cych krzepliwo艣膰 krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ci膮g艂o艣ci tkanek cia艂a.
 4. Ka偶dorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w kt贸rej odst臋py mi臋dzy kolejnymi Zabiegami wynosz膮 maksymalnie 7 dni lub przed rozpocz臋ciem kolejnej serii, kt贸ra nast臋puje po okresie d艂u偶szym ni偶 14 dni, Klient winien potwierdzi膰 aktualno艣膰 wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowi膮zany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek bi偶uterii. Wszelkie kosztowno艣ci winny by膰 przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialno艣膰.
 6. Klienci zobowi膮zani s膮 do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie w膮tpliwo艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik mo偶e odm贸wi膰 jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odm贸wi膰 przeprowadzenia Zabiegu tak偶e w przypadku, gdy powe藕mie w膮tpliwo艣膰, czy Klient nie planuje wy艂udzi膰 Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wp艂ywem alkoholu lub 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

搂 6
P艂atno艣膰

 1. Klient jest obowi膮zany do zap艂aty za wykonane us艂ugi. Cennik Zabieg贸w jest dost臋pny w Gabinecie oraz dost臋pny w Internecie pod adresem: www.strefazdrowiawilanow.pl.
 2. W Gabinecie udost臋pnia si臋 nast臋puj膮ce sposoby zap艂aty: p艂atno艣膰 got贸wk膮 w kasie, p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 w terminalu.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi 艣wiadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obni偶onej ceny lub promocyjnej oferty mo偶e by膰 obwarowane odr臋bnymi zasadami, kt贸re zostan膮 podane do publicznej wiadomo艣ci. Z tytu艂u promocji Klientom, kt贸rzy ponie艣li pe艂n膮 cen臋 Zabiegu nie przys艂uguj膮 偶adne roszczenia.
 4. W Gabinecie dost臋pne s膮 tak偶e Karnety, p艂atne z g贸ry, uprawniaj膮ce do skorzystania z okre艣lonej liczby Zabieg贸w w okre艣lonym czasie.

搂 7
Odpowiedzialno艣膰

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposa偶enia Gabinetu Klienci odpowiadaj膮 bez ogranicze艅. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepe艂noletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet ponosi odpowiedzialno艣膰 za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczeg贸lno艣ci rzeczy warto艣ciowe, torby, plecaki i torebki, kt贸re Klient powinien zatrzyma膰 przy sobie.
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialno艣膰 za nienale偶yte wykonanie Zabiegu przez Pracownik贸w.
 4. Niezastosowanie si臋 Klienta do postanowie艅 Regulaminu lub z艂o偶enie nieprawdziwych o艣wiadcze艅 w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskaza艅 lub w wywiadzie, skutkuje wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu ko艅cowego Zabiegu, wynikaj膮cego z subiektywnych odczu膰 Klienta, je艣li zosta艂 on wykonany w spos贸b profesjonalny, zgodny ze sztuk膮 i w spos贸b nieust臋puj膮cy og贸lnie przyj臋tym standardom.

搂 8
Rezerwacje

 1. Klient mo偶e uprzednio um贸wi膰 termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, online lub e-mailowo.
 2. Nieprzyst膮pienie do Zabiegu w um贸wionym terminie lub odwo艂anie terminu na mniej ni偶 24 godziny przed jego rozpocz臋ciem, uprawnia Gabinet do pobrania zadatku w wysoko艣ci 50% kwoty zabiegu, w celu um贸wienia kolejnej wizyty, b膮d藕 do 艣ci膮gni臋cia wizyty z wykupionego przez klienta karnetu.聽
 3. Na zarezerwowane Zabiegi nale偶y si臋 zg艂osi膰 najp贸藕niej na 5 minut przed um贸wion膮 godzin膮. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, kt贸ry pojawi si臋 z op贸藕nieniem przekraczaj膮cym 10 minut.
 4. Niezale偶nie od powy偶szego, za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, Zabieg mo偶e zosta膰 wykonany nawet mimo sp贸藕nienia, z zastrze偶eniem, 偶e poszczeg贸lne etapy Zabiegu zostan膮 skr贸cone wedle uznania Pracownika, z wyj膮tkiem etap贸w, kt贸re maj膮 okre艣lony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg nale偶y si臋 cena w pe艂nej wysoko艣ci.
 5. W przypadku op贸藕nienia si臋 Zabiegu z przyczyn le偶膮cych po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, 偶aden z etap贸w nie zostanie skr贸cony.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwo艂ania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocze艣nie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 7. Pierwsze艅stwo na termin wykonania Zabiegu maj膮 Klienci, kt贸rzy dokonali rezerwacji.
 1. 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽搂9
  Opinie

1. Przed opublikowaniem opinii klient贸w, na temat us艂ug wykonanych w naszych gabinetach,聽 w mediach spo艂eczno艣ciowych, na stronach internetowych oraz na portalach, zostaje przeprowadzona weryfikacja opinii klient贸w. W tym celu u偶ywany jest system Booksy oraz Versum, do potwierdzenia, czy dany klient rzeczywi艣cie skorzysta艂 z us艂ugi.聽

搂 10
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efekt贸w, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wyst膮pienia niepo偶膮danych efekt贸w Zabiegu. Do zg艂oszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje sk艂ada si臋 w formie pisemnej osobi艣cie w Gabinecie lub za po艣rednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu.
 3. Wszystkie reklamacje zostan膮 rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umo偶liwi mu skorzystanie z nieodp艂atnego Zabiegu koryguj膮cego, kt贸ry wykona osoba prze艂o偶ona nad Pracownikiem wykonuj膮cym pierwotny Zabieg.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przys艂uguje prawo do odwo艂ania si臋 od tej decyzji w terminie 14 dni. W post臋powaniu odwo艂awczym powy偶sze postanowienia stosuje si臋 odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zap艂aty za wykonan膮 us艂ug臋 鈥 w przypadku zasadno艣ci jego 偶膮da艅 ewentualny zwrot zostanie dokonany w pe艂nej wysoko艣ci. Gabinet zastrzega sobie jednak mo偶liwo艣膰 zwolnienia Klienta z op艂aty w przypadku oczywi艣cie zasadnych podstaw reklamacji.

搂 11
Bony Upominkowe/ Vouchery

 1. Bony Upominkowe s膮 wydawane w formie eleganckiego zaproszenia imiennego, dost臋pne s膮 w ci膮g艂ej sprzeda偶y i mog膮 opiewa膰 na dowoln膮 kwot臋 lub dotyczy膰 konkretnej, wymienionej na bonie us艂ugi.
 2. Bony mo偶na naby膰 w Salonie. Nabycie bon贸w w Salonie nie wi膮偶e si臋 z 偶adnymi dodatkowymi op艂atami.
 3. Bony mo偶na r贸wnie偶 zakupi膰 sk艂adaj膮c zam贸wienie drog膮 mailow膮: kontakt@strefazdrowiawilanow.pl lub w sklepie internetowym na www.strefazdrowiawilanow.pl Za Bony zam贸wione przez internet lub telefonicznie przyjmujemy p艂atno艣膰 przelewem. Przyj臋cie zam贸wienia oraz dane do przelewu Salon potwierdza mailowo na adres podany przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu.
 4. Przy p艂atno艣ci przelewem, rezerwacji na zabieg w ramach Bonu mo偶na dokona膰 dopiero po zaksi臋gowaniu pieni臋dzy na naszym koncie.
 5. Na 偶yczenie Kupuj膮cego Bon Upominkowy mo偶e zosta膰 wys艂any pod wskazany adres. Op艂ata za przes艂anie Bonu kurierem wynosi 20 PLN 鈥 bon zam贸wiony i op艂acony przed godzin膮 16.00 dostarczony zostanie w ci膮gu 3 dni roboczych.
 6. Bony upominkowe na wybrane us艂ugi lub pakiety us艂ug mo偶na wymieni膰 na wszystkie us艂ugi z oferty Salonu, za wyj膮tkiem zabieg贸w wykonywanych przez lekarza.
 7. Bony s膮 wa偶ne przez okres 1 roku od daty ich zakupu- w tym okresie nale偶y wykorzysta膰 wykupione zabiegi. Po up艂ywie terminu wa偶no艣ci Bonu, jego warto艣膰 zostaje utracona.
 8. Bon mo偶na wykorzysta膰 podczas jednej lub kilku wizyt w zale偶no艣ci od wykupionych us艂ug.
 9. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty nale偶y skontaktowa膰 si臋 z recepcj膮 pod nr tel. 691 661 926 (ul. Klimczaka 8a) 881 661 926 (ul. 艁owcza 1A) . Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, 偶e form膮 p艂atno艣ci za umawiany zabieg b臋dzie bon upominkowy.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drog膮 telefoniczn膮 lub osobi艣cie, na 24h przed um贸wion膮 wizyt膮, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Bon nale偶y okaza膰 w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 12. Bony nie podlegaj膮 zwrotowi ani wymianie na got贸wk臋. Nie ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci wydawania reszty w got贸wce z bon贸w, kt贸re opiewaj膮 na kwot臋 wy偶sz膮 ni偶 warto艣膰 wykorzystanych us艂ug. Nie mo偶na wykorzystywa膰 bon贸w na zakup produkt贸w.
 13. Zgodnie z 偶yczeniem osoba obdarowana mo偶e dop艂aci膰 do bonu je偶eli warto艣膰 us艂ug, z kt贸rych chce skorzysta膰 opiewa na kwot臋 wy偶sz膮 ni偶 warto艣膰 bonu.
 14. P艂atno艣ci bonem nie mo偶na 艂膮czy膰 z promocjami i rabatami.
 15. Bony imienne mog膮 by膰 przeniesione na inn膮 osob臋 pod warunkiem zg艂oszenia tego faktu na recepcji.
 16. Zaproszenia na wybrane us艂ugi lub pakiety us艂ug mo偶na wymieni膰 na wszystkie inne us艂ugi z oferty Salonu, za wyj膮tkiem zabieg贸w wykonywanych przez lekarza.
 17. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialno艣ci ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistnia艂膮 sytuacj膮.
 18. Integraln膮 cz臋艣ci膮 bon贸w upominkowych jest niniejszy Regulamin, kt贸ry na 偶yczenie jest udost臋pniany w recepcji Salonu. Podczas sk艂adania zam贸wienia Kupuj膮cy o艣wiadcza, i偶 zapozna艂 si臋 z jego tre艣ci膮 i akceptuje go w ca艂o艣ci.

搂 12
Pozosta艂e postanowienia

 1. Na terenie ca艂ego Gabinetu obowi膮zuje ca艂kowity zakaz palenia i u偶ywania tytoniu oraz wyrob贸w tytoniowych i nikotynowych, w tym papieros贸w elektronicznych, jak r贸wnie偶 obowi膮zuje ca艂kowity zakaz spo偶ywania napoj贸w alkoholowych oraz innego rodzaju u偶ywek i 艣rodk贸w odurzaj膮cych.
 2. Zabrania si臋 wprowadzania zwierz膮t na teren Gabinetu.

搂 13
Postanowienia ko艅cowe

 1. Ka偶dy Klient ma prawo wgl膮du do regulaminu, cennika i certyfikat贸w na jakie powo艂uje si臋 Gabinet lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia s膮 wi膮偶膮ce od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabieg贸w wykonanych przed zmian膮 stosuje si臋 postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikaj膮ce ze 艣wiadczonych us艂ug winny by膰 w pierwszej kolejno艣ci rozwi膮zywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowi膮zuje od 01.01.2020r.

Kontakt z nami

Strefa Zdrowia Wilan贸w
ul. Klimczaka 8a
(r贸g ulic Herbu Pogo艅 i Herbu Leliwa)
02-797 Warszawa
 • Godziny pracy pon-pt 09:00-21:00
  sob 10:00-20:00